Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

สมศ.โดย รักษาการผู้อำนวยการ ดร.นันทา หงวนตัด ประกาศนโยบายการดำเนินงานของสำนักงาน

26 เมษายน 2565 | อ่าน 581 ครั้ง

สมศ.ประกาศนโยบายการดำเนินงานของสำนักงาน
          ดร. นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.ได้ขอความร่วมมือบุคลากร สมศ. พร้อมทั้งประกาศนโยบายการดำเนินงานในที่ประชุมสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเข้าร่วมประชุม 92 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ขอเชิญชวนบุคลากร สมศ. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จะเจริญพระชนมายุครบ 67 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2565ที่เวปไซต์ www.royaloffice.th
  2. ให้บุคลากร สมศ.ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเรื่องการแต่งกายของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานของสำนักงาน
  3. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ จึงขอให้บุคลากรทุกระดับของ สมศ. แสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ แทนการให้ของขวัญ โดยให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2550 อย่างเคร่งครัด
  4. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปรามการทุจริต และขอให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญดำเนินงานด้วยความสุจริต ถูกต้อง มีความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามมาตรการปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน
  5. ประกาศนโยบายความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อดำรงไว้ซึ่งความมีอิสระทางวิชาการที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
  6. ประกาศเชิญชวนให้บุคลากร สมศ. ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมถ่ายภาพร่วมกันผ่านรูปแบบออนไลน์
    ทั้งนี้ ที่ประชุมจะปฏิบัติและดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานอย่างเคร่งครัดต่อไป