Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

สมศ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

15 กันยายน 2566 | อ่าน 79 ครั้ง

       วันที่ 14 กันยายน 2566 นายวราวุธศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ปาฐกถาพิเศษ
"การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ" และเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ โดยมี 10 หน่วยงาน ร่วมลงนาม ได้แก่ กระทรวง พม. กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สำหรับ การ MOUครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย2. เพื่อให้เกิดการบูรณาการฐานข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยในการพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการและการนำไปใช้ 3. เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานด้านเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รูปภาพประกอบ