รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
กรรมการ