ดร.รอยล จิตรดอน
ดร.รอยล จิตรดอน
ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ