ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ประธานกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ