ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
รักษาการประธานกรรมการ