รศ.ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์
รศ.ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์
กรรมการ