Loading...

ภาพกิจกรรม

เมนูย่อย

งานประชุมเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย

19 กุมภาพันธ์ 2562 | อ่าน 444 ครั้ง

          สมศ. ใช้กลยุทธ์เครือข่ายเสริมทัพให้การประเมินฯเข้มแข็งโรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพ - สมศ. จัดงานประชุมเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย กระตุ้นให้เครือข่ายทั้ง 7 เกิดพลังขับเคลื่อนและขยายผลให้เกิดวงกว้าง เชื้อเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย สมศ. ช่วยเป็นกระบอกเสียงและเฝ้าระวังให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก เสริมความแข็งแกร่งการทำงานของ สมศ.
          นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เปิดเผยในงานประชุมเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่ายว่า ที่ผ่านมา สมศ. ใช้ยุทธศาสตร์การทำงานแบบมีส่วนร่วมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและสร้างความตระหนักให้กับทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งการบริหารงานแบบเครือข่ายถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ สมศ. ใช้ในการขับเคลื่อนการทำงานและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก รวมถึงช่วยเป็นกระบอกเสียงในการสร้างความเข้าใจ และคอยเฝ้าระวังสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการประเมินคุณภาพภายนอกและการดำเนินงานของ สมศ. ซึ่งเชื่อว่าพลังเครือข่ายมีส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ขณะนี้ สมศ. มีแกนนำเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกแล้ว 7 เครือข่ายแล้ว ได้แก่ 1.เครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา 2.เครือข่ายนักเรียนนิสิตนักศึกษา 3.เครือข่ายเขตพื้นที่การศึกษา 4.เครือข่ายเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 5.เครือข่ายนักคิด ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น 6.เครือข่ายนักวิจัยทางการศึกษา เเละ7.เครือข่ายสื่อมวลชน โดย สมศ. ให้ทั้ง 7 เครือข่ายคิดและนำเสนอโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายเข้มแข็งและขยายกลุ่มในวงกว้าง โดยให้งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน จากนั้นจะนำผลการดำเนินงานขยายผลผ่านเครือข่ายสื่อมวลชน เชื่อมั่นว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้ภารกิจการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. เป็นที่เข้าใจ และได้รับการยอมรับมากขึ้น

444

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์