Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ กศน.

นายสุรพงษ์ จำจด
นายสุรพงษ์ จำจด
ประธานอนุกรรมการ
ดร.ปาน กิมปี
ดร.ปาน กิมปี
ที่ปรึกษา
ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์
ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์
ที่ปรึกษา
นายคมกฤช จันทร์ขจร
นายคมกฤช จันทร์ขจร
ที่ปรึกษา
รศ.ประภาภัทร นิยม
รศ.ประภาภัทร นิยม
อนุกรรมการ
ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ
ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ
อนุกรรมการ
ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป
ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป
อนุกรรมการ
ดร.วัชรีวรรณ กันเดช
ดร.วัชรีวรรณ กันเดช
อนุกรรมการ
รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
อนุกรรมการ
ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส
ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส
อนุกรรมการ
ดร.นันทา หงวนตัด
ดร.นันทา หงวนตัด
รักษาการผู้อำนวยการ
อนุกรรมการ
ดร.มณีรัตน์ จันทนา
ดร.มณีรัตน์ จันทนา
เลขานุการ
21 มี.ค. 65 | อ่าน 6,249 ครั้ง

อำนาจหน้าที่

  1. สนับสนุนงานด้านวิชาการในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่คณะกรรมการ สมศ.
  2. พัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกสำหรับการประเมินคุณภาพาภยนอกของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการ สมศ.
  3. กำกับการดำเนินงรานให้มีการรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามนโยบายของคณะกรรมการ สมศ. และรายงรานการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ สมศ.
  4. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ สมศ. มอบหมาย

6249

อ่าน

เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
499 ครั้ง
ขนาด 133 KB