Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ

ศาสตราจารย์ ศรีราชา วงศารยางกูร
ศาสตราจารย์ ศรีราชา วงศารยางกูร
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์
รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
21 มี.ค. 65 | อ่าน 3,363 ครั้ง

หน้าที่ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ

  1. เสนอแนะนโยบาย ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อคณะกรรมการ
  2. ดำเนินการอื่นใดในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

3363

อ่าน

เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
390 ครั้ง
ขนาด 133 KB