Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ

รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์
รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
นายทนง โชติสรยุทธ์
นายทนง โชติสรยุทธ์
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
21 มี.ค. 65 | อ่าน 7,877 ครั้ง

หน้าที่ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ

  1. เสนอแนะนโยบาย ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อคณะกรรมการ
  2. ดำเนินการอื่นใดในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

7877

อ่าน

เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
759 ครั้ง
ขนาด 133 KB