Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

29 เมษายน 2567 | อ่าน 27,848 ครั้ง

วิสัยทัศน์ (Vision) 

องค์กรที่เป็นเลิศด้านการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ สร้างความเข้มแข็งให้ประเทศด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษา

 

พันธกิจ (Mission) 

      1. พัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายนอก
      2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก
      3. พัฒนา ฝึกอบรม และให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก
      4. ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด

 

ค่านิยม (Values)  

27848

อ่าน