Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

14 มีนาคม 2565 | อ่าน 26,794 ครั้ง

วิสัยทัศน์ (Vision) 

องค์กรที่เป็นเลิศในการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
An excellent organization in educational accreitation at national and international level.

 

พันธกิจ (Mission) 

      1. พัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายนอก
      2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก
      3. พัฒนา ฝึกอบรม และให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก
      4. ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด

ค่านิยม (Values)  

      Standard
      "ทันโลก มีมาตรฐาน บริการรวดเร็ว"
       ทันโลก            เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านการประเมินคุณภาพของสังคมโลก
       มีมาตรฐาน       ดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้รับการยอมรับ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
       บริการรวดเร็ว   ส่งมอบรายงานผลการตรวจประเมินที่มีคุณค่าให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ

26794

อ่าน