Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา

นายวณิชย์ อ่วมศรี
นายวณิชย์ อ่วมศรี
รักษาการประธานกรรมการ
ดร.กฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์
ดร.กฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์
กรรมการ
ศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
ศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
กรรมการ
นายคมสัน โพธิ์คง
นายคมสัน โพธิ์คง
กรรมการ
ดร.ชมพูนุช บัวบังศร
ดร.ชมพูนุช บัวบังศร
กรรมการ
ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์
ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์
กรรมการ
ดร.สมชาย ธำรงสุข
ดร.สมชาย ธำรงสุข
กรรมการ
ผศ.ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์
ผศ.ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์
กรรมการ
รศ.ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง
รศ.ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง
กรรมการ
ดร.นันทา หงวนตัด
ดร.นันทา หงวนตัด
กรรมการ
รักษาการผู้อำนวยการ
ดร.ณัฐพล ธิตินานัทกูล
ดร.ณัฐพล ธิตินานัทกูล
เลขานุการ
14 มี.ค. 65 | อ่าน 23,462 ครั้ง

ในการบริหารงานนอกจากจะมีคณะกรรมการบริหาร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแล้ว สำนักงานยังมีคณะกรรมการอีก 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา และ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการแต่ละคณะจะมีจำนวนไม่เกิน 11 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมีประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การวัดผล หรือการประเมินผล ทั้งนี้ได้กำหนดให้ผู้อำนวยการ สมศ. เป็นกรรมการและเลขานุการของทั้ง 3 คณะ โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และหากพ้นจากวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ

 

อำนาจหน้าที่
     

  1. สนับสนุนงานด้านวิชาการแก่คณะกรรมการบริหาร
  2. พัฒนา ปรับปรุงระบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับการศึกษาที่ เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริหาร
  3. กำกับการดำเนินการให้มีการรับรองมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร
  4. กระทำการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

23462

อ่าน

เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
861 ครั้ง
ขนาด 133 KB