Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ความก้าวหน้า
การประเมิน
คุณภาพภายนอก

ทนง ทองภูเบศร์, ประกอบ คุณารักษ์, วิระวัฒน์ อุท้ยรัตน์, กิจพิณิฐ อุสาโห, สุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์

8

ธ.ค.

64

283

อ่าน

ผศ.ดร.วิเชียร พันธ์เครือบุตร, รศ.ดร.เตมีย์ ภิรมาย์สวัสดิ์, รศ.ดร.บุญเรือง ชื่นสุวิมล, นางสาวกามีล๊ะ สาหวี

8

ธ.ค.

64

249

อ่าน

รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ (หัวหน้าโครงการ) , รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล (นักวิจัย) , ดร.ทิพวัลย์ ปัญจมะวัต (นักวิจัยผู้ช่วย)

8

ธ.ค.

64

370

อ่าน

ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 3
  • 1
  • 2
  • 3
ไปที่หน้า :