Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์
รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานอนุกรรมการ
ศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
ศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
ดร.นันทา หงวนตัด
ดร.นันทา หงวนตัด
รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.
อนุกรรมการ
นายษมาธร พันธุมโพธิ
นายษมาธร พันธุมโพธิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
รศ.วันชัย มีชาติ
รศ.วันชัย มีชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
ศ.ณรงค์ ใจหาญ
ศ.ณรงค์ ใจหาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
ดร.พัฒนพงษ์ ทองเนื้อสุก
ดร.พัฒนพงษ์ ทองเนื้อสุก
ผู้แทนเจ้าหน้าที่ สมศ.
อนุกรรมการ
21 มี.ค. 65 | อ่าน 3,523 ครั้ง

อำนาจและหน้าที่

          เป็นไปตามข้อบังคับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

3523

อ่าน