Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์
รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานอนุกรรมการ
นายวรพงษ์ รวิรัฐ
นายวรพงษ์ รวิรัฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
ดร.นันทา หงวนตัด
ดร.นันทา หงวนตัด
รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.
อนุกรรมการ
ผศ.ดร.สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุธยา
ผศ.ดร.สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุธยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
ศ.ณรงค์ ใจหาญ
ศ.ณรงค์ ใจหาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
ดร.อำนาจ วัดจินดา
ดร.อำนาจ วัดจินดา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
ดร.พัฒนพงษ์ ทองเนื้อสุก
ดร.พัฒนพงษ์ ทองเนื้อสุก
ผู้แทนเจ้าหน้าที่ สมศ.
อนุกรรมการ
21 มี.ค. 65 | อ่าน 7,012 ครั้ง

อำนาจและหน้าที่

          เป็นไปตามข้อบังคับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

7012

อ่าน