Loading...

ภาพกิจกรรม

เมนูย่อย

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตสู่องค์การคุณธรรมภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"

25 มีนาคม 2562 | อ่าน 699 ครั้ง

วันที่ 21 มีนาคม 2562 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. โดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) กล่าวเปิดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตสู่องค์การคุณธรรมภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ สมศ. ได้ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตและร่วมกันประกาศนโยบายความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อดำรงไว้ซึ่งความอิสระทางวิชาการที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรมของเจ้าหน้าที่ สมศ. โดยแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตหน้าอาคารพญาไทพลาซ่า

699

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์