Loading...

ภาพกิจกรรม

เมนูย่อย

สมศ. เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : การใช้เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อการส่งเสริมการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน

22 เมษายน 2562 | อ่าน 425 ครั้ง

วันที่ 17 เมษายน 2562 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : การใช้เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อการส่งเสริมการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน โดย ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา กล่าวเปิด การประชุมและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความก้าวหน้าของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่” และ นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. ได้บรรยาย หัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่” จากนั้น นางผ่องศรี พรรณราย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและคณะ ได้ชี้แจงแผนการปฏิบัติงานของโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

425

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์