Loading...

ภาพกิจกรรม

เมนูย่อย

งานสัมมนาวิชาการ “มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0"

9 เมษายน 2562 | อ่าน 324 ครั้ง

นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. ร่วมเสวนาเรื่อง การนำมาตรฐานการศึกษาของชาติและการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ : การดำเนินงานระดับชาติ โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานทดสอบทางการศึกษา สพฐ. นายบรรยงค์ วงศ์สกุล ผอ.วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ในงานสัมมนาวิชาการ “มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0” จัดโดยสภาการศึกษา ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมกินนรี Hall โรงแรมลักษวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พร้อมกันนี้ได้นำเจ้าหน้าที่ สมศ. เข้ารับฟังและอภิปรายกลุ่มย่อย ในหัวข้อ แลกเปลี่นเรียนรู้การนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ : การดำเนินงานในสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย และการอาชีวศึกษา ซึ่งสภาการศึกษาจะนำผลการอภิปรายไปวางแผนดำเนินงาน สนับสนุน ต่อไป
 

324

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์