Loading...

ภาพกิจกรรม

เมนูย่อย

ประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

11 มิถุนายน 2562 | อ่าน 677 ครั้ง

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.จัดการประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 12 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนสถานศึกษา รวมถึงกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมศ. ณ โรงแรมเดอะเฮอรเิทจ (The Heritage Chiang Rai) จังหวัดเชียงรายโดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) กล่าวเปิดการประชุม และบรรยาย หัวข้อ “การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ และ สมศ. ยุคใหม่ ต่อด้วย หัวหน้าภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร) ได้แนะนำระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (Automated QA)จากนั้นเป็นการเสวนา ในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561” ซึ่งมีวิทยากรนำเสวนา ประกอบด้วย (ดร.ประยูร หรั่งทรัพย์) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ดร.มธุรส ประภาจันทร์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก) กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.ศุภชัย ไพโรจน์พิริยะกุล) ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ ทม จังหวัดตาก และในช่วงบ่าย กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก) ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ “กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุม

677

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์