Loading...

ภาพกิจกรรม

เมนูย่อย

การอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

27 มิถุนายน 2562 | อ่าน 956 ครั้ง

          วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) เปิดการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้บรรยายการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่แนวใหม่ บทบาทของผู้ประเมินภายนอก กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก) ได้บรรยายหัวข้อ ความเชื่อมโยง IQA&EQA การวิเคราะห์ SAR ต่อด้วยกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา การตัดสินรูปแบบการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ SAR (Pre-analysis)หลักการเป็น ผู้ประเมิน Expert Judgment เทคนิคการเก็บข้อมูลและการบันทึกภาคสนาม การรายงานผลการประเมินด้วยวาจา พร้อมฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประเมิน Expert Judgment เทคนิคการเก็บข้อมูลและการบันทึกภาคสนาม การรายงานผลการประเมินด้วยวาจา และวันที่ 2 กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.กาญจน์วรินทร์ ผลอนันต์) ได้ฝึกปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการเขียนบันทึกภาคสนาม ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล (SWOTI) และการเขียนข้อเสนอแนะ ส่วนวันสุดท้าย กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.กาญจน์วรินทร์ ผลอนันต์) บรรยายเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของรายงานฯ และข้อเสนอแนะ ฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ณ ห้องประชุมบรรทัดทอง โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพ

956

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์