Loading...

ภาพกิจกรรม

เมนูย่อย

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพพ.) ครั้งที่ 7/2562

22 กรกฎาคม 2562 | อ่าน 410 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพพ.) ครั้งที่ 7/2562
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพพ.) ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร โดยที่ประชุมมีประเด็นเพื่อพิจารณา 1) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563) ศูนย์พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre – Analysis) สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3) การจัดอบรมสัมมนาผู้ประเมินภายนอกวัตถุประสงค์พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4) รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5) รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเรื่องเสนอเพื่อทราบ 1) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2) รายชื่อสถานศึกษาและการจัดคณะผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 7 - 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3) รายชื่อสถานศึกษาวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4) รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5) มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 6) รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7) รายชื่อสถานศึกษาและการจัดคณะผู้ประเมินภายนอก สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 8) รายงานการประเมินตนเองของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 9) รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

410

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์