Loading...

ภาพกิจกรรม

เมนูย่อย

นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. และผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดอนุกรรมการติดตามการนำผลประเมินไปใช้เยี่ยมชมสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบ Best Practice หรือมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาสถานศึกษา

18 ตุลาคม 2562 | อ่าน 382 ครั้ง

          วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.และคณะได้เข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบ Best Practice หรือมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนให้มีคุณภาพนั้น สถานศึกษาได้ต่อยอดจากข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขจากผลประเมินที่ได้รับนำไปสู่การพัฒนาและนำไปใช้จนถึงปัจจุบัน ในส่วนงานด้านประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานั้น มีการรายงานสรุปผลการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและแนวทางการนำเสนอผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาโดยนำเสนอกิจกรรมและนำเสนอผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาจนประสบความสำเร็จ
          1. กิจกรรมดูแลและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
          2. กิจกรรมส่งเสริมด้านภาษาและการจัดการศึกษาหลักสูตร Premium
          3. กิจกรรมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
          4. กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่เอกลักษณ์ของวิทยาลัยทั้งนี้ เยี่ยมชมพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

382

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์