Loading...

ภาพกิจกรรม

เมนูย่อย

การประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1

6 พฤศจิกายน 2562 | อ่าน 352 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัดการประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนสถานศึกษา รวมถึงกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมศ. ณ ห้องประชุมพีซี คอนเวนชั่น โรงแรมพี.ซี.แกรนด์พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 โดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) กล่าวเปิดการประชุม และบรรยาย หัวข้อ “การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ และ สมศ. ยุคใหม่” และหัวหน้าภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร) ได้แนะนำระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (Automated QA) จากนั้นเป็นการเสวนา ในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีวิทยากรนำเสวนาประกอบด้วย (ดร.ประยูร หรั่งทรัพย์) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) (ดร.มธุรส ประภาจันทร์) ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (ดร.ธนสิทธิ์ ศิริวรธรรม) กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.(นางสาวพวงทิพย์ สุวัฒนพันธ์) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครสกลนคร ในช่วง บ่าย กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.ธนสิทธิ์ ศิริวรธรรม) ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ “กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุม
 

352

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์