Loading...

ภาพกิจกรรม

เมนูย่อย

การประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2

6 พฤศจิกายน 2562 | อ่าน 206 ครั้ง

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัดการประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวง
ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนสถานศึกษา รวมถึงกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมศ. ณ เรือนคุ้มภูคำ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) กล่าวเปิดการประชุม และบรรยาย หัวข้อ “การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ และ สมศ. ยุคใหม่”
และหัวหน้างานระบบประเมิน (นายธนภัทร สัมพันธ์รัตนชัย) ได้แนะนำระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (Automated QA) จากนั้นเป็นการเสวนา ในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีวิทยากรนำเสวนาประกอบด้วย (นายชนินทร์ สุรินแก้ว) ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) (ดร.มธุรส ประภาจันทร์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์) กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพพ.) (นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.(นางอภิรดี มิตรวงษา) หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครเชียงใหม่ ในช่วงบ่าย กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์) ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ “กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุม
 

206

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์