Loading...

ภาพกิจกรรม

เมนูย่อย

การประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 (จังหวัดร้อยเอ็ด)

6 พฤศจิกายน 2562 | อ่าน 1,263 ครั้ง

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562  สมศ. จัดการประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนสถานศึกษา รวมถึงกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมศ. ณ ห้องประดับฟ้า ประดับดาว ประดับเดือน โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  โดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) กล่าวเปิดการประชุม และบรรยาย หัวข้อ “การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ และ สมศ.ยุคใหม่” ต่อจากนั้น หัวหน้าภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร) ได้แนะนำระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (Automated QA)
ในช่วงต่อไปเป็นการเสวนา ในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา" ซึ่งมีวิทยากรนำเสวนา ประกอบด้วย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) (ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ) นักวิชาการ สำนักทดสอบทางการศึกษา (สพฐ.) (ดร.ฉัตรชัย หวังมีจงมี) ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีษะเกษ (นายนิรันดร์ ชูสิทธิ์) กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.รังสรรค มณีเล็ก) และในช่วงบ่าย กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.รังสรรค มณีเล็ก) ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ “กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุม

1263

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์