Loading...

ภาพกิจกรรม

เมนูย่อย

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอกหลักสูตรการวิเคราะห์ SAR อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Pre-Analysis) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

7 มกราคม 2563 | อ่าน 1,468 ครั้ง

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอกหลักสูตรการวิเคราะห์ SAR อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Pre-Analysis) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) กล่าวเปิดการอบรมและบรรยาย หัวข้อ ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล(Pre-Analysis Preparation) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดแนวความคิดอย่างเป็นระบบในการจัดการข้อมูลเบื้องต้นและสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แสดงความคิดเห็น แบ่งปันเทคนิคที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงานจริงเพื่อร่วมกันถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน จากนั้น วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก และ รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ ได้มาให้ความรู้ในด้านเทคนิคและฝึกปฏิบัติการนำเสนอ อภิปราย และวิพากษ์ เพื่อให้กับผู้เข้าอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอกที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. ต่อไป

1468

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์