Loading...

ภาพกิจกรรม

เมนูย่อย

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กพอ.) ครั้งที่ 3/2563

9 กรกฎาคม 2563 | อ่าน 326 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กพอ.) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

          สมศ. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กพอ.) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สมศ. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย เป็นรักษาการประธานคณะกรรมการและเป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาในอนาคตเพื่อรวบรวมข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับการประเมินเทียบเคียงมาตรฐานในระดับโลกหลักการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของอรค์กรต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์ตามเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Sustainable Development Goals:SDGs) ตลอดจนการศึกษาแนวทางความร่วมมือด้านการประเมินกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาแนวใหม่ ยึดหลักการ 4 ประการ คือ 1. เทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล 2. เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน 3. ใช้เทคโนโลยีเพื่อการประเมิน 4.ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งสำนักงานได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะมีการประชุมปฏิบัติการโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรายละเอียดให้มีความเหมาะสมและเตรียมพร้อมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ กมอ. เพื่อให้การรับรองสำนักงานในฐานะหน่วยงานประเมินภายนอกต่อไป

326

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์