Loading...

ภาพกิจกรรม

ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. เข้าร่วมงานเปิดโครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)

8 กันยายน 2563 | อ่าน 923 ครั้ง

3 กันยายน 2563, ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.
เข้าร่วมงานเปิดโครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ณ พิพิธีภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ
.
โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาจิตสำนึกของความรักชาติให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน ตามนโยบายการอ่าน การเขียน การเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย ซี่งจะเน้นให้ครูช่วยกันปรับเปลี่ยนวิธีรการสอนด้วยการใช้นวัตกรรมและสื่อการสอนที่ทันสมัย ให้นักเรียนได้เรียนประวัติศาสตร์ไทยด้วยความสนุกผ่านสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา ในรูปแบบที่ทันสมัย อาทิ YouTube, Facebook, TikTok และเผยแพร่ไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ ของ ศธ. เช่น OBEC Center, OBEC Channel เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์

923

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์