Loading...

ภาพกิจกรรม

เมนูย่อย

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ.

11 พฤศจิกายน 2563 | อ่าน 2,910 ครั้ง

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. "ก้าวเข้าสู่ปีที่สองในการกำกับดูแล" โดยเน้นการส่งเสริมผู้ประเมินอย่างจริงจัง และประเมินคุณภาพอย่าง "กัลยาณมิตร' เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ขอบพระคุณภาพจาก Facebook คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช

2910

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์