Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

การอบรมออนไลน์บุคลากรสำนักงาน การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และการป้องกันระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น

7 กันยายน 2564 | อ่าน 758 ครั้ง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564
สมศ. จัดให้มีการอบรมแบบออนไลน์ การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและการป้องกันระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น โดยมี ดร.นันทา หงวนตัด  รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  และ คุณดิลก เลิศเกรียงไกรยิ่ง วิทยากรจาก บริษัท นิปปอน เคมีคอล จำกัด  เป็นผู้ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ สมศ. การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สมศ. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือดับเพลิงประเภทต่าง ๆ การเอาตัวรอดเมื่ออยู่ในสถานการณ์เพลิงไหม้ รวมถึงเรียนรู้การทำงานของระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่ติดตั้งภายในศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ของ สมศ. โดยมีเจ้าหน้าที่ สมศ. เข้ารับฟังการอบรม ทั้งสิ้นจำนวน 84 ท่าน

รูปภาพประกอบ