Loading...

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงาน

เมนูย่อย

(1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เช่น ระเบียบพัสดุ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง (เช่น กฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา)

8 กรกฎาคม 2559 | อ่าน 1,076 ครั้ง

 

1) ระเบียบสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2544

    (เมนูจัดซื้อจัดจ้าง -> ข้อบังคับการจัดหาพัสดุ , เมนูศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-> ข้อบังคับ/คำสั่ง/ระเบียบ)

 

(หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล : ภารกิจอำนวยการ)

1076

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์