Loading...

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงาน

เมนูย่อย

(2) แผนการจัดหาพัสดุ

8 กรกฎาคม 2559 | อ่าน 1,073 ครั้ง

 

1) รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

    (เมนู จัดซื้อจัดจ้าง -> รายงานแผน/ผลจัดซื้อจัดจ้าง)

 

(หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล : ภารกิจอำนวยการ)

1073

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์