Loading...

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมนูย่อย

ตัวชี้วัดที่ 1.2 การมีส่วนร่วม

EB2(1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

1 พฤษภาคม 2561 | อ่าน 878 ครั้ง

878

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์