Loading...

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมนูย่อย

ตัวชี้วัดที่ 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

EB3(1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

1 พฤษภาคม 2561 | อ่าน 738 ครั้ง

การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)
เมนู จัดซื้อจัดจ้าง --> รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง--> การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

738

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์