Loading...

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมนูย่อย

ตัวชี้วัดที่ 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

EB3(3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

1 พฤษภาคม 2561 | อ่าน 724 ครั้ง


หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน
(ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน Link)


1) รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
    (เมนู จัดซื้อจัดจ้าง -> รายงานแผน/ผลจัดซื้อจัดจ้าง --> รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี)

724

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์