Loading...

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมนูย่อย

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การดำเนินงานตามภารกิจ

EB4(1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

1 พฤษภาคม 2561 | อ่าน 592 ครั้ง

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

1) แผนปฏิบัติงานของสมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    (เมนู ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร -> การประเมินผลการปฏิบัติราชการ --> พ.ศ.2561)

592

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์