Loading...

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมนูย่อย

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การดำเนินงานตามภารกิจ

EB4(2) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

1 พฤษภาคม 2561 | อ่าน 762 ครั้ง

หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่การประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) 

1) รายงานผลการปฏิบัติงาน
    (เมนู ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร -> คำรับรอง/รายงานผลการปฏิบัติงาน --> รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง)

762

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์