Loading...

ประกาศ

เมนูย่อย

ประชาสัมพันธ์

ช่องทางการติดต่อ สมศ. ในช่วงปฏิบัติงาน WFH ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

4 มกราคม 2565 | อ่าน 574 ครั้ง

 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ สมศ. ในช่วงปฏิบัติงาน WFH ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

               เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับหน่วยงานหรือบุคคลที่มีความจำเป็นต้องติดต่อราชการกับ สมศ. ในช่วงระยะ เวลาปฏิบัติงาน Work From Home (ระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565) สมศ. จึงขอเรียนแจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในระหว่างปฏิบัติงาน Work From Home ดังนี้

               1. การนำส่งเอกสารหนังสือรับเข้าถึง สมศ.  1) ส่งทางไปรษณีย์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า เลขที่ 128 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 หรือ 2) นำส่งในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมข้อมูลการติดต่อกลับผ่านอีเล็กทรอนิกส์เมล sarabun@onesqa.or.th ทั้งนี้ สามารถประสานงานเพื่อตรวจสอบการได้รับเอกสารที่ ประชาสัมพันธ์ หมายเลข 0 2216 3955 ต่อ 0

               2. การติดต่อ ประสานงาน หรือสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 216 3955 ต่อ 0 (ประชาสัมพันธ์) หรือ ต่อหมายเลขภายในที่ท่านทราบ หรือรายละเอียดดังช่องทางและหมายเลขติดต่อประสานงาน โดยระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติของ สมศ. จะทำการโอนสายผู้ติดต่อไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับผิดชอบโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ ขอความกรุณาติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ในช่วงวันและเวลาราชการ วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ช่องทางและหมายเลขติดต่อประสานงาน

ที่

รายชื่อผู้ติดต่อ

งานที่รับผิดชอบ

โทรศัพท์

อีเมล

 

สำนักประเมินและรับรอง

1

ดร.นภาภร ส่งแสง

หัวหน้าสำนักประเมินและรับรอง

02 216 3955 ต่อ 290

08 9019 9852

napaporn@onesqa.or.th 

 

 

นายกีรติ ฆารเจริญ

หัวน้าภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1

- การประกันคุณภาพภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก

- การประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ

02 216 3955 ต่อ 250

08 1545 0225

keerati.k@onesqa.or.th

 

 

นางสาวภารดี เจียรนัยกูร

หัวน้าภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2

- การประกันคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

02 216 3955 ต่อ 260

08 4130 2665

paradee@onesqa.or.th

 

 

 

ดร.ณัฐพล ธิตินานันทกูล

หัวหน้าภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา

-     การประกันคุณภาพภายนอก การอาชีวศึกษา

02 216 3955 ต่อ 270

06 2514 4222

nuttaphol@onesqa.or.th 

 

 

ดร.สุชญา สังข์จรูญ

หัวหน้าภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

-     การประกันคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา

-     การประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนนานาชาติ

02 216 3955 ต่อ 280

06 2296 5114

suchaya.s@onesqa.or.th

 

สำนักพัฒนาและส่งเสริม

2

น.ส.มาลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์

หัวหน้าสำนักพัฒนาและส่งเสริม

-     หน่วยประเมินภายนอก

02 216 3955 ต่อ 159

09 7159 9656

malai.s@onesqa.or.th

 

 

ดร.มณีรัตน์ จันทนา

หัวหน้าภารกิจพัฒนาระบบประเมิน

-     กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกทุกประเภท ทุกระดับ

02 216 3955 ต่อ 150

08 1825 9768

maneerat.j@onesqa.or.th

 

 

 

-     การคัดเลือก พัฒนา ฝึกอบรม รับรองและต่ออายุ ผู้ประเมินภายนอกทุกประเภท ทุกระดับ

02 216 3955 ต่อ 142, 143,145,146

asds@onesqa.or.th

 

 

 

นางศิริธร เวียนศิริ

หัวหน้าภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์

-    การส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด

-    การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก (QC100)

-    Facebook Live

02 216 3955 ต่อ 168

08 9669 0116

siritorn.v@onesqa.or.th

 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

3

ดร.สมยศ ชี้แจง

หัวหน้าสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

02 216 3955 ต่อ 169

08 9808 0224

somyot.c@onesqa.or.th

 

 

นางวีรนุช สุขสว่าง

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

-     งานนโยบายและแผน

-     งานวิเทศสัมพันธ์ (ความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ , เครือข่ายนักประกันคุณภาพรุ่นเยาว์ของอาเซียน)

02 216 3955 ต่อ 222

06 1693 6562

weeranuch@onesqa.or.th

 

 

นางอรนิศา เพชรผล

หัวหน้าภารกิจวิจัยและจัดการความรู้

-     การให้ทุนวิจัย

02 216 3955 ต่อ 228

09 2868 2564

ornisa@onesqa.or.th

 

สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน

4

ดร.สมยศ ชี้แจง

รักษาการหัวหน้าสำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน

02 216 3955 ต่อ 169

08 9808 0224

somyot.c@onesqa.or.th

 

 

น.ส.ชมภู เกิดคง

หัวหน้าภารกิจอำนวยการ

-     งานการเงินและบัญชี

-     งานนิติการ

-     งานทรัพยากรมนุษย์ (การสรรหาบุคลากร)

02 216 3955 ต่อ 120

08 3598 6220

chompu.k@onesqa.or.th

 

 

นางสายรุ้ง ประชากูล

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

- งานสารบรรณ/งานธุรการ/การจัดซื้อจัดจ้าง

- การขอสำเนาเล่มรายงานผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 1-3

02 216 3955 ต่อ 110

08 5484 1118

sairung@onesqa.or.th

 

 

นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร

หัวหน้าภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

02 216 3955 ต่อ 170

08 9111 1679

sompol@onesqa.or.th

 

 

น.ส.ภัทราพร เอกบรรณสิงห์

หัวหน้างานระบบสนับสนุน
-  เว็บไซต์สำนักงาน

02 216 3955 ต่อ 172

06 4928 8882

info@onesqa.or.th

 

 

นายธนภัทร  สัมพันธ์รัตนชัย

หัวหน้างานระบบประเมิน

- ระบบ Automated QA และระบบ E-SAR

02 216 3955 ต่อ 177

08 3947 6149

support@onesqa.or.th

 

หมายเหตุ : ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติของ สมศ. จะทำการโอนสายผู้ติดต่อไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับผิดชอบโดยอัตโนมัติ และขอความกรุณาติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ในช่วงวันและเวลาราชการ วันจันทร์ศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น.

574

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์