Loading...

มัลติมีเดีย

ประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก

หมวดหมู่ : การประชุม/สัมมนา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้จัดงานประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ใน 2 รูปแบบ โดยวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 จัดประชุมแบบพบปะ (Face-to-Face) ณ กรุงเทพมหานคร ส่งสัญญาณการประชุมทางไกลไปจังหวัดเชียงใหม่ และในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 จัดประชุมแบบพบปะ (Face-to-Face) ณ จังหวัด สงขลา ส่งสัญญาณการประชุมทางไกลไปจังหวัดขอนแก่น ภายในงานมีการจัดเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยผู้อำนวยการ สมศ. และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ภายใต้ 4 แนวคิดหลัก คือ สร้างความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน ไม่เพิ่มภาระด้านเอกสารให้กับสถานศึกษา ไม่มีการตัดสินผล มุ่งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือและความรวดเร็วด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ที่เรียกว่า Automated Quality Assurance หรือ AQA ในการนี้มีผู้แทนการศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดในทุกระดับ ทั้งการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ยังได้เข้าร่วมแสดงจุดยืน ความสอดคล้องในการทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่าง สมศ. และหน่วยงานต้นสังกัดในทุกระดับ ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละระดับ ได้แสดงความคิดเห็นประชาพิจารณ์ (ร่าง) กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้รับนี้ ไปประมวลผลและปรับปรุงแก้ไข จากนั้นจะประกาศให้สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งนี้ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จะประเมินสถานศึกษาให้ครบทุกแห่งภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

18

ต.ค.

60

991

อ่าน


เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์