Loading...

มัลติมีเดีย

สรุปการเสวนา “ประสานพลังความร่วมมือขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย"

หมวดหมู่ : การประชุม/สัมมนา

ผู้อำนวยการ สมศ. (รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ) กล่าวสรุปเป้าหมายในการประกันคุณภาพการศึกษา ว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่าย ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ การพัฒนาให้เกิดไทยแลนด์ 4.0 นั้น “คน" มีความสำคัญ เพราะการที่คนของชาติมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างงานให้มีมูลค่าเพิ่มและสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้

27

พ.ย.

61

2

อ่าน


เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์