Loading...

ราคากลาง

เมนูย่อย
เรื่อง ขนาด
ราคากลาง: การผลิตแผ่นพับเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 13 กันยายน 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
6 ครั้ง
ขนาด 37 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : โครงการสร้างภาพลักษณ์ สมศ.ยุคใหม่ (Genius ONESQA)
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
9 ครั้ง
ขนาด 26 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : การจัดซื้อแท็บเล็ตพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 18 ชุด
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
6 ครั้ง
ขนาด 20 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของ สมศ.
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
28 ครั้ง
ขนาด 200 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : การบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
10 ครั้ง
ขนาด 17 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : เพื่อจัดหาชุดแต่งกาย สมศ.
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
13 ครั้ง
ขนาด 215 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : การจ้างเหมาบริการรับ-ส่งสัญญาณภาพและเสียงการประชุมทางไกล (Video Conference)
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
7 ครั้ง
ขนาด 25 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : การบำรุงรักษาด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 4 เครื่อง
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
11 ครั้ง
ขนาด 14 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : การบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สายและระบบบริหารจัดการ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
9 ครั้ง
ขนาด 14 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : การจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2560 จำนวน 200 เล่ม
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
8 ครั้ง
ขนาด 189 KB
ข้อมูลทั้งหมด 72 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
ไปที่หน้า :
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์