Loading...

ราคากลาง

เมนูย่อย
เรื่อง ขนาด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : การจัดทำจุลสาร สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 | แจ้งไฟล์เสีย
5 ครั้ง
ขนาด 22 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : จัดจ้างประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานผ่านสื่อ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 | แจ้งไฟล์เสีย
11 ครั้ง
ขนาด 167 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : การบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย ระบบสำรองข้อมูลภายในห้องศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 | แจ้งไฟล์เสีย
13 ครั้ง
ขนาด 195 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : การบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 | แจ้งไฟล์เสีย
20 ครั้ง
ขนาด 82 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : งานจ้างบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 | แจ้งไฟล์เสีย
21 ครั้ง
ขนาด 20 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : งานจ้างเช่าบริการพื้นที่จัดเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 | แจ้งไฟล์เสีย
21 ครั้ง
ขนาด 18 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : งานจ้างเช่าบริการคลังสินค้าจัดเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 | แจ้งไฟล์เสีย
20 ครั้ง
ขนาด 21 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : งานจ้างพิมพ์สมุดบันทึกและปฏิทิน สมศ. พ.ศ.2562
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
193 ครั้ง
ขนาด 148 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ : การบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless)
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
157 ครั้ง
ขนาด 19 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ : การจัดซื้อระบบฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
148 ครั้ง
ขนาด 24 KB
ข้อมูลทั้งหมด 87 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 9
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
ไปที่หน้า :
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์