Loading...

ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ

เมนูย่อย
ศาสตราจารย์ ศรีราชา วงศารยางกูร
ศาสตราจารย์ ศรีราชา วงศารยางกูร
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์
รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
10 ต.ค. 64 | อ่าน 890 ครั้ง

หน้าที่ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ

  1. เสนอแนะนโยบาย ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อคณะกรรมการ
  2. ดำเนินการอื่นใดในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

890

อ่าน

เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
113 ครั้ง
ขนาด 133 KB
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์