Loading...

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ กศน.

เมนูย่อย
นายสุรพงษ์ จำจด
นายสุรพงษ์ จำจด
ประธานอนุกรรมการ
ดร.ปาน กิมปี
ดร.ปาน กิมปี
ที่ปรึกษา
ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์
ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์
ที่ปรึกษา
รศ.ประภาภัทร นิยม
รศ.ประภาภัทร นิยม
อนุกรรมการ
ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ
ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ
อนุกรรมการ
ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป
ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป
อนุกรรมการ
ดร.วัชรีวรรณ กันเดช
ดร.วัชรีวรรณ กันเดช
อนุกรรมการ
รศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
รศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
อนุกรรมการ
รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
อนุกรรมการ
ดร.นันทา หงวนตัด
ดร.นันทา หงวนตัด
รักษาการผู้อำนวยการ
อนุกรรมการ
ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ
ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ
รองผู้อำนวยการ
อนุกรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
10 ต.ค. 64 | อ่าน 446 ครั้ง

อำนาจหน้าที่

  1. สนับสนุนงานด้านวิชาการในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่คณะกรรมการ สมศ.
  2. พัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกสำหรับการประเมินคุณภาพาภยนอกของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการ สมศ.
  3. กำกับการดำเนินงรานให้มีการรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามนโยบายของคณะกรรมการ สมศ. และรายงรานการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ สมศ.
  4. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ สมศ. มอบหมาย

446

อ่าน

เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
37 ครั้ง
ขนาด 133 KB
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์