คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล
Assistant Professor Dr.Panarit Sethakul
ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
ดร.กฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์
ดร.กฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
กรรมการ
นายคมสัน โพธิ์คง
นายคมสัน โพธิ์คง
Mr.Komsarn Pokong
กรรมการ
ดร.ชมพูนุช บัวบังศร
ดร.ชมพูนุช บัวบังศร
กรรมการ
ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์
ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์
Dr.Rungroj Sileangsawad
กรรมการ
นายวณิชย์ อ่วมศรี
นายวณิชย์ อ่วมศรี
กรรมการ
ดร.สมชาย ธำรงสุข
ดร.สมชาย ธำรงสุข
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์
Associate Professor Dr.Somjai Pienprasit
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง
รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง
กรรมการ
นายนาวิน วิยาภรณ์
นายนาวิน วิยาภรณ์
Mr.Nawin Wiyaporn
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
กรรมการและเลขานุการ

5

ก.ย.

57

5443

อ่าน

ในการบริหารงานนอกจากจะมีคณะกรรมการบริหาร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแล้ว สำนักงานยังมีคณะกรรมการอีก 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา และ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการแต่ละคณะจะมีจำนวนไม่เกิน 11 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมีประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การวัดผล หรือการประเมินผล ทั้งนี้ได้กำหนดให้ผู้อำนวยการ สมศ. เป็นกรรมการและเลขานุการของทั้ง 3 คณะ โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และหากพ้นจากวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ

 

อำนาจหน้าที่
     

  1. สนับสนุนงานด้านวิชาการแก่คณะกรรมการบริหาร
  2. พัฒนา ปรับปรุงระบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับการศึกษาที่ เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริหาร
  3. กำกับการดำเนินการให้มีการรับรองมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร
  4. กระทำการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

5

ก.ย.

57

5443

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์