Loading...

คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา

เมนูย่อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล
Assistant Professor Dr.Panarit Sethakul
ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
ดร.กฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์
ดร.กฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์
Dr.Kritchanan Poosawad
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
Associate Professor Dr.Krismant Whattananarong
กรรมการ
นายคมสัน โพธิ์คง
นายคมสัน โพธิ์คง
Mr.Komsan Pokong
กรรมการ
ดร.ชมพูนุช บัวบังศร
ดร.ชมพูนุช บัวบังศร
Dr.Chompunuch Buabangsorn
กรรมการ
ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์
ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์
Dr.Roongroch Seeluangsawat
กรรมการ
นายวณิชย์ อ่วมศรี
นายวณิชย์ อ่วมศรี
Mr.Wanit Uamsri
กรรมการ
ดร.สมชาย ธำรงสุข
ดร.สมชาย ธำรงสุข
Dr.Somchai Thamrongsuk
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์
Assistant Professor Dr.Somjai Pienprasit
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง
รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง
Associate Professor Dr.Akkarat Poolkrajang
กรรมการ
นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย
นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย
Miss Khanidtha Tangwarasittichai
กรรมการ
(รักษาการผู้อำนวยการ)
5 ก.ย. 57 | อ่าน 9,125 ครั้ง

ในการบริหารงานนอกจากจะมีคณะกรรมการบริหาร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแล้ว สำนักงานยังมีคณะกรรมการอีก 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา และ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการแต่ละคณะจะมีจำนวนไม่เกิน 11 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมีประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การวัดผล หรือการประเมินผล ทั้งนี้ได้กำหนดให้ผู้อำนวยการ สมศ. เป็นกรรมการและเลขานุการของทั้ง 3 คณะ โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และหากพ้นจากวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ

 

อำนาจหน้าที่
     

  1. สนับสนุนงานด้านวิชาการแก่คณะกรรมการบริหาร
  2. พัฒนา ปรับปรุงระบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับการศึกษาที่ เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริหาร
  3. กำกับการดำเนินการให้มีการรับรองมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร
  4. กระทำการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

9125

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์