Loading...

คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เมนูย่อย
รองศาสตราจารย์ ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
รองศาสตราจารย์ ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
Associate Professor Damrong Thaveesaengsakulthai
รักษาการประธานกรรมการ
ดร.ชวลิต หมื่นนุช
ดร.ชวลิต หมื่นนุช
Dr.Chavalit Meennuch
กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
Professor Dr.Chanita Rukspollmuang
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน
Assistant Professor Rattachat Mongkolnavin
กรรมการ
ดร.วราภรณ์ สีหนาท
ดร.วราภรณ์ สีหนาท
Dr.Waraporn Sihanart
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ ภูผา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ ภูผา
Assistant Professor Dr. Vallop Phupha
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์
Associate Professor Somnoek Wisuttipaet
กรรมการ
ดร.นันทา หงวนตัด
ดร.นันทา หงวนตัด
Dr.Nantha Nguantad
กรรมการ
(รักษาการผู้อำนวยการ)
ดร.สุชญา สังข์จรูญ
ดร.สุชญา สังข์จรูญ
Dr.Suchaya Sangcharoon
เลขานุการ
5 ก.ย. 57 | อ่าน 16,247 ครั้ง

ในการบริหารงานนอกจากจะมีคณะกรรมการบริหาร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแล้ว สำนักงานยังมีคณะกรรมการอีก 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา และ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการแต่ละคณะจะมีจำนวนไม่เกิน 11 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมีประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การวัดผล หรือการประเมินผล ทั้งนี้ได้กำหนดให้ผู้อำนวยการ สมศ. เป็นกรรมการและเลขานุการของทั้ง 3 คณะ โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และหากพ้นจากวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ

 

อำนาจหน้าที่
 

  1. สนับสนุนงานด้านวิชาการแก่คณะกรรมการบริหาร
  2. พัฒนา ปรับปรุงระบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับการศึกษาที่ เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริหาร
  3. กำกับการดำเนินการให้มีการรับรองมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร
  4. กระทำการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

16247

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์