ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

3

ก.ย.

57

5329

อ่าน

 

     
ปรัชญา (Philosophy)

ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ
Breaking Barriers Towards a Millennium of Quality
 


ปณิธาน (GOAL)

ประเมินเพื่อพัฒนา...อย่างต่อเนื่อง
Assessing for Continual Improvement

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

คงความเชี่ยวชาญขององค์กร เพิ่มความเชื่อมั่นของประชาคม สร้างความเชื่อใจให้ประชาชน
Maintaining ONESQA's Competency, Increasing Credibility, and Enhancing Public Confidence

 


พันธกิจ (Mission)

ประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา
Assessing and Accrediting the Quality of Educational Institutions

 


ค่านิยม (Values)

O = Overcome Limitations   ก้าวข้ามขีดจำกัด   
N = Nurture Creativity         คิดสร้างสรรค์        
E = Enhance Ethics             ขับเคลื่อนจริยธรรม  
      S = Social Responsibility      รับผิดชอบต่อสังคม  
            Q = Quality Awareness       สำนึกคุณภาพ       
            A = Amicable Agency          องค์กรกัลยาณมิตร

3

ก.ย.

57

5329

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์