ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

29

มี.ค.

60

6411

อ่าน

 

     
ปรัชญา (Philosophy)

ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ
Breaking Barriers Towards a Millennium of Quality
 


ปณิธาน (GOAL)

ประเมินเพื่อพัฒนา...อย่างต่อเนื่อง
Assessing for Continual Improvement

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

สมศ.มีระบบการประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ

 


พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก
2. ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก กำกับดูแลการประเมินคุณภาพภายนอก รวมถึงให้การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา
3. รายงานผลการประเมิน และข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และรัฐบาล

 


ค่านิยม (Values)

O = Overcome Limitations   ก้าวข้ามขีดจำกัด   
N = Nurture Creativity         คิดสร้างสรรค์        
E = Enhance Ethics             ขับเคลื่อนจริยธรรม  
      S = Social Responsibility      รับผิดชอบต่อสังคม  
            Q = Quality Awareness       สำนึกคุณภาพ       
            A = Amicable Agency          องค์กรกัลยาณมิตร

29

มี.ค.

60

6411

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์