ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

15

ธ.ค.

60

8446

อ่าน

 

     
ปรัชญา (Philosophy)

ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ
Breaking Barriers Towards a Millennium of Quality
 


ปณิธาน (GOAL)

มุ่งมั่นในการประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

สมศ.เป็นหน่วยประเมินคุณภาพภายนอกที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ

 


พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายนอกให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก
3. พัฒนา ฝึกอบรม และให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก กำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก
4. ประเมินผลการจัดการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

 


ค่านิยม (Values)

O = Overcome Limitations   ก้าวข้ามขีดจำกัด   
N = Nurture Creativity         คิดสร้างสรรค์        
E = Enhance Ethics             ขับเคลื่อนจริยธรรม  
      S = Social Responsibility      รับผิดชอบต่อสังคม  
            Q = Quality Awareness       สำนึกคุณภาพ       
            A = Amicable Agency          องค์กรกัลยาณมิตร

15

ธ.ค.

60

8446

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์