Loading...

นโยบายเว็บไซต์

เมนูย่อย

นโยบายเว็บไซต์

14 กันยายน 2561 | อ่าน 5,375 ครั้ง

นโยบายเว็บไซต์
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

 

จัดทำเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557

1. วัตถุประสงค์

เว็บไซต์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อให้บริการในการใช้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไป และบุคลากร ในสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ เงื่อนไข และข้อตกลงอื่นใดที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการทั้งนี้ในการใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดการ ให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการขอความกำหนดการให้บริการกรุณาท่านยุติการเข้าชม และใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

 

2. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

 • ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่ง หรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า“เนื้อหา”
 • เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการอาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้นผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วนเว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
 • ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคายอันก่อให้เกิดความไม่พอใจภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรองตรวจทาน ทำเครื่องหมายเปลี่ยนแปลงแก้ไขปฏิเสธใดๆที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการซึ่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหา อย่างชัดเจนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว หรือถาวรหรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใด เป็นการเฉพาะหากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบ ต่อผู้ใช้บริการอื่นๆหรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าการหยุด หรือการยกเลิกบริการตาม ข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชี ของผู้ใช้บริการไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้
 • ในกรณี ที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีสิทธิ ในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า


3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

 • ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่นข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้องเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอแก่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการหรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
 • ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 • ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้ หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่นรวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
 • ผู้ใช้บริการจะไม่ทำ หรือมีส่วนร่วมในการขัดขวาง หรือรบกวนบริการของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารวมทั้งเครื่องแม่ข่าย และเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
 • ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
 • ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
 • ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด


4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

 • การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้นสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุมรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆและสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
 • กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรก ของ เว็บไซต์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยง มายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแล้วเท่านั้นและในการให้ความยินยอมดังกล่าว สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆไว้ด้วยก็ได้ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น


5. การปฏิเสธความรับผิด

 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆรวมถึงความเสียหายสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ  ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อมรวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับ และตระหนักดีว่าสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น


6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือผู้ให้อนุญาต แก่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ผลประโยชน์ทั้งหมดรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆที่มีอยู่ในบริการซึ่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือผู้ให้อนุญาตแก่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นผู้จัดทำขึ้นไม่ว่าสิทธิเหล่านั้น จะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
 • ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษากำหนดให้เป็นความลับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
 • ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้าเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการบริการตราสัญลักษณ์ชื่อโดเมนของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา


7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

 • การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

5375

อ่าน

เมนูด่วน