Loading...

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมนูย่อย

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

14 กันยายน 2561 | อ่าน 5,580 ครั้ง

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

 

จัดทำเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้ม ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้    

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  

 1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทางเว็บไซต์ จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น    
 2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จะเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number)  และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) 
 3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ ในการให้บริการของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address)  ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (ReferringWebsite Addresses) 
 4. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้ หรือดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการ ดำเนินการใดๆ  ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้   


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  

 1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการ หรือกิจกรรมของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท่านั้น
 2. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
 3. ในกรณีที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นต้น สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา


สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

 1. เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน หรืออาจ เลือกที่จะไม่รับข้อมูล หรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาก็ได้  โดยเพียงแต่ท่านกรอก ความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทราบในหน้าเว็บ www.onesqa.or.th


การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล   

 1. เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัย ของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร แบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าว ด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าวเช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น


การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้”  คือข้อมูลที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสามารถบันทึก หรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำ การลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้  “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไปหากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้นเพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้”  ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาต่อไป


การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

 1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 2. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษายินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาต่อไปโดยท่านสามารถติดต่อกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้ 

 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า เลขท่ี่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0-2216-3955
แฟกซ์ : 0-2216-5044-6
อีเมล์ : info@onesqa.or.th

5580

อ่าน

เมนูด่วน