Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?

สมัครงาน

ใบสมัครงาน

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

วันที่สมัคร
วัน/เดือน/ปี (พุทธศักราช)
ตำแหน่งที่สมัคร
สามารถปฏิบัติงานได้
เงินเดือนขั้นต่ำที่ต้องการ
วันที่พร้อมเริ่มทำงาน
วัน/เดือน/ปี (พุทธศักราช)

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ
นามสกุล
Name
Surname
น้ำหนัก
ส่วนสูง
สัญชาติ
ศาสนา
ว/ด/ป เกิด
วัน/เดือน/ปี (พุทธศักราช)

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้

บ้านเลขที่
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
มือถือ
โทรสาร
E-mail

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

บ้านเลขที่
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

บัตรประจำตัวประชาชน

เลขที่
ออกให้ที่
วันออกบัตร
วันที่หมดอายุ
สถานภาพการสมรส

กรณีสมรสแล้ว จำนวนบุตร

ชาย
  คน
หญิง
  คน
กำลังศึกษาอยู่
  คน

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา วุฒ สาขา สถานศึกษา ปีที่เข้า ปีที่จบ เกรด
ม.ต้น
ม.ปลาย/ปวช
ปวส/อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ

กิจกรรม

ระดับการศึกษา
กิจกรรม
ระดับการศึกษา
กิจกรรม
ระดับการศึกษา
กิจกรรม

ประวัติการอบรม

ชื่อสถาบัน
หลักสูตร
ระยะเวลา
ชื่อสถาบัน
หลักสูตร
ระยะเวลา
ชื่อสถาบัน
หลักสูตร
ระยะเวลา

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน 1

ชื่อสถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
เงินเดือน
วันที่เข้า
วันที่ออก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
เหตุผลที่ออก/ต้องการเปลี่นนงาน

ประวัติการทำงาน 2

ชื่อสถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
เงินเดือน
วันที่เข้า
วันที่ออก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
เหตุผลที่ออก/ต้องการเปลี่นนงาน

ประวัติการทำงาน 3

ชื่อสถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
เงินเดือน
วันที่เข้า
วันที่ออก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
เหตุผลที่ออก/ต้องการเปลี่นนงาน

ประสบการณ์ที่สามารถนำมาใช้กับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร

ความสามารถพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ พูด อ่าน เขียน

คะแนนทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ :
(กรุณาแนบหลักฐานประกอบ)

พิมพ์ดีด

พิมพ์ดีดไทย
คำ/วินาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ
คำ/วินาที

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรม
โปรแกรม
โปรแกรม

บุคคลอ้างอิงในที่ทำงานเดียวกับท่าน ตามประวัติการทำงานข้างต้น

บุคคลอ้างอิง 1

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
บริษัท/หน่วยงาน
เบอร์ติดต่อ

บุคคลอ้างอิง 2

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
บริษัท/หน่วยงาน
เบอร์ติดต่อ

บุคคลอ้างอิง 3

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
บริษัท/หน่วยงาน
เบอร์ติดต่อ
ท่านทราบข่าวการประกาศรับสมัครงานจาก :

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจรองทุกประการ

ลงชื่อ
วันที่

วัน/เดือน/ปี (พุทธศักราช)