Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

สมศ. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในระดับนานาชาติ ณ กรุงไทเป ไต้หวัน

7 พฤษภาคม 2561 | อ่าน 1,248 ครั้ง

          เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้ส่งผู้แทนจากสำนักประเมินและรับรอง ได้แก่ นางสาวศุภรางค์ อินทุณห์ นักวิชาการภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) และนางสาวฐานวดี ด้วงนิล นักวิชาการภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภปศ.) เข้าร่วมโครงการ International Staff Exchangeกับองค์กรที่ทำหน้าที่การประเมินคุณภาพภายนอก ในระดับนานาชาติ 2 แห่ง คือ Japan University Accreditation Association (JUAA) และ Taiwan Assessment and Evaluation Association (TWAEA) ณ กรุงไทเป ไต้หวัน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ สมศ. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ ระบบการประกันคุณภาพ
ในระดับประเทศ ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของประเทศไทย ร่วมกับประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน ตลอดจนได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ National Taiwan Normal University และ Lunghwa University of Science and Technologyซึ่งการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับนานาชาติ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ สมศ. ในการทำงานในระดับสากลต่อไป