Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

การอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

7 มิถุนายน 2561 | อ่าน 797 ครั้ง

วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้จัดการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยผู้อำนวยการ สมศ. รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ บรรยายผ่านวีดิทัศน์ในหัวข้อ การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ และ สมศ. ยุคใหม่ กิจกรรมการอบรมประกอบด้วย การบรรยายและการฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก บทบาทหน้าที่ แนวทางปฏิบัติและจรรยาบรรณผู้ประเมินภายนอก โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มาให้ความรู้ในการทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก การเชื่อมโยงกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน (IQA) และกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก (EQA) จากการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงในการเป็นผู้ประเมิน Expert Judgment เทคนิคการสัมภาษณ์ การสังเกต การสุ่มดูข้อมูล การวิเคราะห์ SAR โดยผู้เข้าอบรมได้ลงพื้นที่สถานศึกษาจริงในการฝึกภาคสนาม เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (SWOT) และการเขียนข้อเสนอแนะ รวมถึงการเขียนบันทึกภาคสนาม การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก การรายงานผลการประเมินด้วยวาจา การตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน และมีการสอบเพื่อวัดผลความรู้ในการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประเมินภายนอกของ
สมศ. ต่อไป